استیکی پیشنهاد روژایی (1-9مهر) استیکی پیشنهاد روژایی (1-9مهر)