استیکی شهریور

باشگاه مشتریان روژا

با پیوستن به باشگاه مشتریان وفادار روژا، هرروز از امتیازات بی نظیر آن بهره مند خواهید شد.

کارت نقره ای

کارت نقره ای
  • شما با اولین خرید بالای 700.000 تومان کارت اشتراک نقره ای دریافت می کنید.
  • با کارت نقره ای روژا 5% از مبلغ خرید شما به عنوان اعتبار هدیه برای خریدهای بعدی به حساب کارت عضویت شما واریز خواهد شد که در هفته تولد 10%؜ می باشد.
  • اگر مجموع خرید شما در مدت 1 سال به مبلغ 8.000.000 تومان رسیده باشد عضویت شما به طلایی ارتقا خواهد یافت و برای شما کارت جدید صادر می شود.

کارت طلایی

کارت طلایی
  • %8 از مبلغ خرید شما به عنوان اعتبار هدیه برای خریدهای بعدی به حساب کارت عضویت شما واریز خواهد شد که در هفته تولد، 12% می باشد.
  • اگر مجموع خرید شما در مدت 1 سال به مبلغ 20.000.000 تومان رسیده باشد عضویت شما به پلاتینیوم ارتقا خواهد یافت و برای شما کارت جدید صادر می شود.

کارت پلاتینیوم

کارت پلاتینیوم
  • با کارت پلاتینیوم روژا 12% از مبلغ خرید شما به عنوان اعتبار هدیه برای خریدهای بعدی به حساب کارت عضویت شما واریز خواهد شد که در هفته تولد، 15% می باشد.

نحوه استفاده از کارت اشتراک رو...

نحوه استفاده از کارت اشتراک رو...

مدت اعتبار امتیازات کسب شده:

امتیازات کسب شده کارتهای اشتراک در هر سال، تا انتهای سال بعد از آن معتبر و قابل استفاده خواهد بود.

به عنوان مثال، امتیازات کسب شده در سال 1396 تا آخرین روز اسفند ماه 1397 قابل استفاده خواهند بود.