استیکی یلدا بالای تمام صفحه ها استیکی یلدا بالای تمام صفحه ها

باشگاه مشتریان روژا

به باشگاه مشتریان روژا خوش آمدید. 
با پیوستن به باشگاه مشتریان وفادار روژا، هرروز از امتیازات بی نظیر آن بهره مند خواهید شد.
 
مدت اعتبار امتیازات کسب شده :
امتیازات کسب شده کارتهای اشتراک در هر سال، تا انتهای سال بعد از آن معتبر و قابل استفاده خواهد بود .
به عنوان مثال، امتیازات کسب شده در سال 1396 تا آخرین روز اسفند ماه 1397 قابل استفاده خواهند بود.
 
 
 
 
 


کارت نقره ای:
شما با اولین خرید بالای ۷۰۰،۰۰۰ تومان کارت اشتراک نقره ای دریافت می کنید.
با كارت نقره اي روژا
٥٪؜ از مبلغ خريد شما به عنوان
اعتبار هديه براي خريدهاي بعدي
به حساب كارت عضويت شما
واريز خواهد شد كه در هفته تولد
١٠٪؜ مي باشد.
اگر مجموع خريد شما در مدت
١ سال به مبلغ ۸،٠٠٠،٠٠٠ تومان
رسيده باشد عضويت شما به
طلايي ارتقا خواهد يافت و براي
شما كارت جديد صادر مي شود

 
 
 

کارت طلایی:
با كارت طلايي روژا 
٨٪؜ از مبلغ خريد شما به عنوان
اعتبار هديه براي خريدهاي بعدي
به حساب كارت عضويت شما
واريز خواهد شد كه در هفته تولد،
١٢٪؜ مي باشد
اگر مجموع خريد شما در مدت
١ سال به مبلغ ۲۰،٠٠٠،٠٠٠ تومان
رسيده باشد عضويت شما به
پلاتينيوم ارتقا خواهد يافت و براي
شما كارت جديد صادر مي شود
 
 

کارت پلاتینیوم:
با كارت پلاتينيوم روژا
١٢٪؜ از مبلغ خريد شما به عنوان
اعتبار هديه براي خريدهاي بعدي
به حساب كارت عضويت شما
واريز خواهد شد كه در هفته تولد،
١٥٪؜ مي باشد